Program studiów - edycja X - 2018/2019

Program Studiów Podyplomowych Administracja i Finanse Publiczne*

Lp. Tematyka wykładów Liczba
godzin
Semestr 1
(liczba godzin)
Semestr 2
(liczba godzin)
ECTS
Razem Razem
1. Organizacja organów administracji publicznej 8 8 - 2
2. Wybrane elementy prawa administracyjnego i kodeks postępowania administracyjnego 8 8 - 2
3. Funkcjonowanie samorządu terytorialnego 8 8 - 2
4. Prawo pracy i organizacja służby cywilnej 8 8 - 2
5. Zamówienia publiczne 8 8 - 2
6. Polityka regionalna 8 8 - 2
7. Polityka gospodarcza 8 8 - 2
8. Finansowanie rozwoju regionalnego 8 8 - 2
9. Budżet zadaniowy - nowe publiczne zarządzanie 8 8 - 2
10. Finanse i system finansów publicznych w Polsce 8 8 - 2
11. Finanse samorządu terytorialnego 8 8 - 2
12. Prawo finansowe 8 - 8 2
13. System finansowy ubezpieczeń – ubezpieczenia społeczne 8 - 8 2
14. System finansowy ubezpieczeń – ubezpieczenia gospodarcze 8 - 8 2
15. Struktura i organizacja budżetu JST 8 - 8 2
16. Audyt wewnętrzny w sferze administracji i finansów 8 - 8 2
17. Administracja i finanse publiczne w krajach UE 12 - 12 3
18. Banki i prawo bankowe, emisja i obrót papierami wartościowymi 4 - 4 1
19. Pomoc publiczna 8 - 8 2
20. Partnerstwo publiczno-prywatne 8 - 8 2
21. Egzamin 8 - 8 X
22. Razem 168 88 80 40

* Podana w programie studiów liczba godzin dotyczy godzin wykładowych 45 minut zajęć + 15 minut przerwa. System zarządzania przerwami jest uzależniony od prowadzącego zajęcia wykładowcy.

Podane w programie studiów punkty ECTS zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji i transferu punktów zaliczeniowych jest to miara średniego nakładu pracy osoby uczącej się, niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia.
System ten ułatwia studiowanie i przyczynia się do udoskonalania procedur związanych z uznawaniem studiów odbywanych za granicą.


Szczegółowy program studiów
Nauki prawno – administracyjne
Organizacja organów administracji publicznej
 1. Prawne formy działania administracji.
 2. Naczelne i centralne organy Administracji rządowej. Rada Ministrów – tworzenie, skład, zasady działania. Ministrowie. Urząd Rady Ministrów. Ministerstwo.
 3. Podział terytorialny państwa. Zasady dokonywania podziału terytorialnego. Klasyfikacja podziałów terytorialnych.
 4. Terenowe organy administracji rządowej. Wojewoda. Administracja zespolona i niezespolona.
 5. Kontrola państwowa. Kryteria i podmioty kontroli. Rola sądów w funkcjonowaniu administracji.
 6. Praktyczne problemy funkcjonowania administracji publicznej.
Wybrane elementy prawa administracyjnego i kodeks postępowania administracyjnego
 1. Pojęcie i podział prawa administracyjnego.
 2. Źródła prawa administracyjnego.
 3. Formy działania administracji publicznej.
 4. Zasady postępowania administracyjnego.
 5. Kontrola administracji publicznej.
 6. Ochrona jednostki w relacjach z administracją publiczną
Funkcjonowanie samorządu terytorialnego
 1. Pojęcie i istota samorządu terytorialnego.
 2. Podstawy prawne funkcjonowania.
 3. Zadania oraz struktura organizacyjna samorządu terytorialnego.
 4. Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego.
 5. Nadzór na działalnością samorządu terytorialnego.
Prawo pracy i organizacja służby cywilnej
 1. Pojęcie i przedmiot prawa pracy. Istota prawa urzędniczego.
 2. Źródła prawa pracy, zasady prawa pracy, obowiązki pracodawcy i pracownika.
 3. Status prawny pracowników samorządowych.
 4. Organizacja służby cywilnej.
 5. Modele służby cywilnej w wybranych państwach europejskich.
 6. Kadry w administracji publicznej.
 7. Specyfikacja pracy w administracji publicznej.
Finanse publiczne i prawo finansowe
Finanse i system finansów publicznych w Polsce
 1. Pojęcie finansów. Zakres przedmiotowy i podmiotowy.
 2. Ogólna charakterystyka finansów publicznych.
 3. Publiczna polityka finansowa.
 4. Klasyfikacja zjawisk finansowych.
 5. Budżet państwa.
 6. Źródła dochodów.
 7. Deficyt budżetu państwa i dług publiczny.
 8. Zasady budżetowe.
Budżet zadaniowy - nowe publiczne zarządzanie
 1. Istota budżetu zadaniowego i jego korzyści.
 2. Zasady definiowania celów.
 3. Zasady definiowania mierników.
 4. Budżet zadaniowy a budżet w układzie tradycyjnym.
 5. Struktura budżetu zadaniowego - funkcje, zadania, podzadania, działania.
Prawo finansowe
 1. Prawo finansowe jako dział prawa i dyscyplina naukowa.
 2. Normy prawa finansowego.
 3. Prawo finansowe w Polsce.
 4. Źródła prawa finansowego i legislacja finansowa.
 5. Odpowiedzialność w prawie finansowym.
 6. Międzynarodowe prawo finansowe.
Finanse samorządu terytorialnego
 1. Zasady samorządowej gospodarki finansowej (samodzielność finansowa JST, polityka zamówień publicznych, kontrola finansowa i audyt).
 2. Budżet JST i jego powiązanie z budżetem państwa.
 3. Samorządowa polityka finansowa.
 4. Nowe tendencje w polityce finansowej JST (fundusze UE, obligacje, PPP, leasing).
 5. Rachunkowość budżetowa, zasady gospodarki i ewidencji dochodów i wydatków.
System finansowy ubezpieczeń – ubezpieczenia społeczne
 1. Pojęcie, organizacja i zasady finansowania ubezpieczeń społecznych.
 2. Geneza, ewolucja i problemy systemu finansowania ubezpieczeń społecznych.
 3. Przychody systemu finansowania ubezpieczeń społecznych.
 4. Wydatki systemu finansowania ubezpieczeń społecznych.
 5. Powiązania systemu finansowania ubezpieczeń społecznych z systemem budżetowym państwa.
System finansowy ubezpieczeń – ubezpieczenia gospodarcze
 1. Podstawy prawne działalności ubezpieczeniowej, geneza i rozwój ubezpieczeń gospodarczych.
 2. Podstawowe pojęcia związane z ubezpieczeniami gospodarczymi.
 3. Podział ubezpieczeń i miejsce w mim ubezpieczeń gospodarczych.
 4. Ryzyko w ubezpieczeniach gospodarczych.
 5. Charakterystyka rynku ubezpieczeniowego w Polsce i wybranych ubezpieczeń gospodarczych.
Struktura organizacyjna budżetu JST
 1. Budżet JST, funkcje, tryb uchwalania i opracowywania.
 2. Zasady samorządowej gospodarki finansowej.
 3. Konstrukcja budżetu JST. Racjonalizacja gospodarki finansowej.
 4. Dochody i wydatki JST.
 5. Metody zarządzania długiem publicznym. Zarządzanie płynnością finansową.
 6. Zarządzanie finansami jednostki organizacyjnej gminy i powiatu.
Administracja i finanse publiczne w UE
 1. Modele państw i administracji w UE
 2. Konstrukcja systemu prawno – organizacyjnego UE.
 3. Współpraca organów administracji publicznej w ramach UE
 4. System finansowy w UE i jego główne elementy.
 5. Konstrukcja budżetu. Charakterystyka źródeł przychodów budżetowych oraz wydatków budżetowych.
 6. Unia Gospodarcza i Walutowa.
 7. Stan finansów publicznych krajów strefy euro oraz pozostałych krajów UE.
Audyt wewnętrzny w sferze administracji i finansów
 1. Istota audytu wewnętrznego.
 2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy audytu wewnętrznego.
 3. Audyt wewnętrzny w polskim i unijnym systemie prawnym.
 4. Audyt w sektorze finansów publicznych w Polsce.
 5. Audyt a kontrola finansowa.
Banki, prawo bankowe, emisja i obrót papierami wartościowymi
 1. Prawo bankowe i jego źródła.
 2. Modele prawno-regulacyjne w bankowości.
 3. System bankowy w Polsce.
 4. Udział banków w kreowaniu nowych form finansowania działalności samorządów.
 5. Ogólna charakterystyka czynności bankowych. Pojęcie i zakres tajemnicy bankowej.
Pomoc publiczna
 1. Warunki udzielania pomocy publicznej – omówienia podstaw prawnych oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć z obszaru pomocy publicznej.
 2. Warunki udzielania pomocy de minimis.
 3. Wspólne reguły udzielania pomocy publicznej w ramach wyłączeń grupowych, zgodnie z rozporządzeniem KE nr 800/2008.
 4. Regionalna pomoc inwestycyjna.
 5. Występowania pomocy publicznej w projektach różnych sektorów gospodarki.
 6. Pomoc publiczna w ramach rekompensaty za świadczenia usług użyteczności publicznej.
 7. Zakaz udzielania pomocy publicznej i jego konsekwencje.
 8. Monitorowanie i sprawozdawczość z udzielonej pomocy publicznej obowiązki podmiotów udzielających pomocy.
Przedmioty kształcenia ogólnego
Polityka regionalna
 1. Rozwój regionalny i lokalny, wybrane teorie rozwoju regionalnego.
 2. czynniki i bariery rozwoju regionalnego i lokalnego.
 3. Podstawy polityki regionalnej – podmiotowe i instytucjonalne uwarunkowania w sterowaniu rozwojem regionalnym, polityka rozwoju regionalnego w UE i w Polsce.
 4. Planowanie strategiczne rozwoju regionalnego.
 5. Konkurencyjność regionów, przedsiębiorczość regionalna, marketing regionów.
Polityka gospodarcza
 1. Podstawy wiedzy o polityce gospodarczej.
 2. Podstawy rozwoju gospodarczego.
 3. Transformacja gospodarcza w Polsce.
 4. Globalizacja i rozwój gospodarczy świata.
Finansowanie rozwoju regionalnego
 1. Instrumenty finansowania rozwoju regionalnego i lokalnego.
 2. Fundusze unijne jako źródło finansowania polityki rozwoju regionalnego.
 3. PROW
 4. Finansowanie inwestycji JST ( inwestycje w systemie zadań, uwarunkowania oraz źródła).
 5. Nowoczesne oraz tradycyjne formy finansowania rozwoju regionalnego ( fundusze venture capital, PPP, kredyt, obligacje).
Zamówienia publiczne
 1. Istota i cel zamówień publicznych. Podstawowe przesłanki z zakresu prawa zamówień publicznych.
 2. Charakterystyka prawa zamówień publicznych.
 3. Zasady udzielania zamówień publicznych.
 4. Zakres podmiotowy i przedmiotowy stosowania prawa zamówień publicznych.
 5. Procedury udzielania zamówień publicznych. Uczestnicy procedur. Kontrola i nadzór w prawie zamówień publicznych.
Partnerstwo publiczno-prywatne
 1. Geneza partnerstwa publiczno-prywatnego.
 2. Pojęcie i znaczenie partnerstwa.
 3. Ustawa o PPP.
 4. Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usług.
 5. Formy współpracy organizacji pozarządowych z JST.
 6. Współczesne wyzwania i problemy partnerstwa publiczno– społecznego.
EgzaminProgram nauczania stanowi ogólny zakres zagadnień przewidzianych do realizacji w ramach poszczególnych przedmiotów i stanowi autorski projekt którego kopiowanie jest zabronione a prawa autorskie posiada SGGW.