Wykładowcy

Wykładowcy to zespół pracowników naukowych z wyższych uczelni oraz doświadczeni praktycy zajmujący się administracją i finansami publicznymi, prawnicy związani z administracją, osoby pracujące w sektorze publicznym, politycy oraz eksperci innych dziedzin stanowiących uzupełnienie wiedzy i umiejętności z tego zakresu.

Dodatkowe informacje dotyczące kadry dydaktycznej:

Grzegorz Witold Kołodko

Profesor wieloletni wykładowca akademicki, czterokrotnie powołany na urząd Wicepremiera i Ministra Finansów, autor książek i artykułów z dziedziny ekonomii, ekspert i konsultant międzynarodowych organizacji. Członek Europejskiej Akademii Nauki, Sztuki i Literatury oraz Rady Naukowej Fundacji Europejskich Studiów Postępowych. Doktor Honoris Causa i Honorowy Profesor ośmiu zagranicznych uniwersytetów. Podczas pracy zawodowej pełnił szereg ważnych funkcji:
• Doradca Prezesa NBP,
• Dyrektor Instytutu Finansów,
• Konsultant Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Departamencie Badań i w departamencie Polityki Fiskalnej,
• Senior Research Fellow w Instytucie Finansów i Polityki Monetarnej w Tokio,
• Distinguished Sasakawa Chair and Research Professor in Development Policy w WIDER,
• Visiting Fellow w Banku Światowym,
• Senior Research Fellow na Yale University.
Jest autorem i redaktorem 38 książek oraz ponad 300 naukowych artykułów i referatów opublikowanych w 24 językach (w tym ponad 160 po angielsku). Prace naukowe dotyczą m.in. makroekonomii, inflacji, gospodarki rynkowej, czynników wzrostu gospodarczego, roli instytucji w procesie rozwoju gospodarczego, globalizacji i jej wpływu na wzrost gospodarczy.

Marian Grzegorz Podstawka

Profesor wieloletni wykładowca akademicki zajmujący się problematyką m. in. finansów publicznych, finansów samorządowych, podatków i ubezpieczeń. Jest autorem i współautorem licznych prac naukowych. Podczas pracy zawodowej pełnił funkcję dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW, Prezesa Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (SERiA), Przewodniczącego Rady Nadzorczej Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt. Aktualnie jest kierownikiem katedry Polityki Europejskiej Finansów Publicznych i Marketingu WNE SGGW. Jest członkiem Rady Naukowej: Zeszytów Naukowych Serii, Administracja i Zarządzanie Akademii Podlaskiej w Siedlcach oraz Kwartalnika KRUS.

Sylwester Kozak

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych adiunkt na WNE SGGW, a także pracownik Narodowego Banku Polskiego. W pracy badawczej i dydaktycznej zajmuje się problematyką prowadzenia inwestycji finansowych i gospodarczych w kraju i zagranicą, a także procesem integracji Polski w Unii Europejskiej oraz przystosowaniem polskiej gospodarki do uczestnictwa w strefie euro.
W działalności dydaktycznej wykorzystuje doświadczenia z pracy w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego, a także z Wydziału Ekonomiczno-Handlowego Konsulatu Generalnego RP w Los Angeles.
Autor publikacji z zakresu inwestycji zagranicznych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, stabilności sektora finansowego w Polsce, wpływu wprowadzenia euro na efektywność i konkurencję sektora finansowego. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w języku polskim i angielskim, m.in. o tematyce: Business law, Financial and capital markets, Portfel inwestycyjny, Prawo gospodarcze i handlowe, Prawo bankowe, Doradztwo ubezpieczeniowe, Rynki finansowe UE, Niebankowe instytucje finansowe.

Jacek Sierak

Doktor nauk ekonomicznych, nauczyciel akademicki SGH Katedry Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego. Radny gminy trzech kadencji, przewodniczący rady gminy dwóch kadencji. Ekspert i doradca jednostek samorządu terytorialnego. Autor wielu publikacji naukowych, ekspertyz, strategii rozwoju, wieloletnich planów inwestycyjnych, prognoz finansowych, studiów wykonalności projektów finansowanych funduszami UE. Zainteresowania zawodowe są związane z finansami publicznymi, finansami samorządu terytorialnego, samorządem terytorialnym, oceną projektów inwestycyjnych, finansowaniem rozwoju lokalnego i regionalnego.

Artur Bartoszewicz

Doktor nauk ekonomicznych. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej. Ekspert ds. funduszy europejskich Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN w Warszawie. Jako doradca w pracy zawodowej zajmuje się zarządzaniem dotacjami, pisaniem wniosków o dotacje z funduszy UE, tworzeniem biznes planów oraz studium wykonalności; analiz finansowych, przygotowywaniem budżetów zadaniowych. Jako konsultant lub wykładowca współpracował przy prowadzeniu szkoleń i warsztatów m.in. z Kancelarią Premiera RP, Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Transportu, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Nauki i Informatyzacji, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Mazowiecką Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Mazowieckim Biurem Planowania Regionalnego, Agencją Rozwoju Mazowsza SA, Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy, Szkołą Główną Handlową w Warszawie, Uniwersytetem Warszawskim. Jest autorem licznych publikacji min. w magazynie Integracja Europejska, w Gazecie Prawnej, Rzeczpospolita, Gazeta Finansowa, Fundusze Europejskie.

Rafał Cieślak

Doktor nauk prawnych; adiunkt w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego. Radca Prawny - Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Wspólnik w Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz.
Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskał również dyplom British Centre for English and European Legal Studies prowadzonego przez Cambridge University w ramach współpracy z WPiA UW. Jest absolwentem Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w administracji publicznej. W latach 2006-2010 był członkiem zarządu Krajowego Instytutu Rozwoju Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
Specjalizuje się w zagadnieniach partnerstwa publiczno-prywatnego, zamówień publicznych i funduszy europejskich. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze transakcji publiczno-prywatnych, jak również szeroką praktykę w pozyskiwaniu dofinansowania projektów inwestycyjnych ze środków europejskich. Jest autorem wielu książek i publikacji z tego zakresu.

Anna Milewska

Doktor nauk ekonomicznych, nauczyciel akademicki Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW. W pracy naukowej i dydaktycznej podejmuje problematykę związaną między innymi z:
• finansami publicznymi,
• funkcjonowaniem samorządów (finanse, struktura organizacyjna, formy współpracy itp.),
• rynkiem usług publicznych,
• partnerstwem publicznoprywatnym.
W latach 2002-2004 główny wykonawca projektu badawczego „Zróżnicowanie budżetów gmin w Polsce” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. Autor i współautor ponad 40 artykułów (popularnonaukowych i naukowych).

Aleksandra Wicka

Doktor nauk ekonomicznych. Obecnie adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Absolwentka SGGW i Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie (Studia Podyplomowe z zakresu Bankowości i Ubezpieczeń). Wcześniej związana z Bankiem Współpracy Europejskiej S.A. Specjalizuje się w: ubezpieczeniach, marketingu usług finansowych oraz analizie rynku. Kierownik projektu badawczego dotyczącego wykorzystania ubezpieczeń w rolnictwie.

Michał Klepka

Doktor nauk ekonomicznych. Ekspert ds. innowacji i rozwoju firm. Od 2010 roku Kierownik Biura Innowacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, w latach 2002-2009 specjalista Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE. Stypendysta Funduszu Stypendialnego Norweskiego Mechanizmu Finansowego, w ramach którego prowadził badania systemu innowacji w Norwegii. Ekspert Komisji Europejskiej w ramach 7. Programu Ramowego UE. Konsultant, ekspert i doradca Zarządów Województw, autor wielu raportów, ewaluacji oraz opracowań związanych z realizacją polityki innowacji. Uczestnik i prelegent licznych krajowych i zagranicznych konferencji, warsztatów, szkoleń. Wykładowca.

Piotr Wojciechowski

Adwokat, wykładowca akademicki, publicysta, ekspert prawa pracy.
W latach 1998 – 2001 pracował w charakterze specjalisty w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W ramach prac ministerialnych zajmował się sporządzaniem opinii prawnych na temat obowiązujących przepisów prawa pracy, brał udział w pracach nad projektami legislacyjnymi tworzonymi na potrzeby kolejno wybieranych rządów, pisał ekspertyzy na potrzeby Komisji Trójstronnej działającej przy Ministrze Pracy, oraz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy zajmującej się tworzeniem nowego ustawodawstwa pracy.
W latach 2001 -2008 pracownik Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy, w latach 2004 – 2008 na stanowisku wicedyrektora Departamentu. W ramach działań Departamentu czynnie włączony we wszystkie jego prace, o charakterze opiniodawczym, legislacyjnym, współpracy międzynarodowej, oraz nadzorczym nad działalnością kontrolną inspektorów pracy na terenie kraju. W 2006 r. złożył egzamin państwowy i otrzymał uprawnienia inspektora pracy.
Obecnie prowadzi indywidualną praktykę adwokacką, wykłada prawo pracy na Wyższych Uczelniach, publikuje książki i artykuły prasowe, uczestniczy w konferencjach tematycznych związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy.

Marcin Górski

Adwokat, doradca podatkowy, partner w spółce adwokackiej oraz spółce doradztwa podatkowego. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie oraz Aplikację Adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Zdał egzamin na doradcę podatkowego. Pracował w polskich oraz międzynarodowych firmach doradczych. Doradzał w skomplikowanych transakcjach gospodarczych, w szczególności takich jak: łączenie oraz podział spółek kapitałowych. Reprezentował Klientów w sporach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej, w szczególności przed organami podatkowymi oraz organami kontroli skarbowej. Przeprowadzał audyty podatkowe oraz sporządzał dokumentacje transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Doświadczony wykładowca. Specjalizuje się w problematyce prawa spółek, prawa obrotu instrumentami finansowymi, podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz w problematyce postępowań podatkowych i sądowo - administracyjnych.

Magdalena Falkowska

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Centrum Prawa Włoskiego i Europejskiego, stypendystka Programu Sokrates-Erasmus na Wydziale Prawa Universitá degli Studi di Padova. Obecnie doktorantka Wydziału Prawa i Administracji UW. Specjalista w dziedzinie prawa cywilnego i procedury cywilnej oraz prawa włoskiego (również w zakresie zamówień publicznych). Posiada wiedzę z zakresu przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz bogate doświadczenie w sporządzaniu opinii oraz pism procesowych na potrzeby tych postępowań. Ekspert Grupy Doradczej Sienna sp. z o.o.

Emil Rudowicz

Absolwent gospodarki przestrzennej SGGW, doktorant w Zakładzie Prawa i Finansów WNE SGGW. W pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami związanymi z finansami publicznymi, finansami samorządowymi, gospodarką nieruchomościami. Jest autorem i współautorem licznych prac naukowych. Podczas pracy zawodowej pełnił funkcję eksperta ds. budżetu zadaniowego w Kancelarii Premiera RP, eksperta ds. budżetu zadaniowego Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej Oddział w Polsce, dyrektora ds. szkoleń AIP SGGW Business Centre Club.

Radosław Wójcik

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Informacji w Środowisku IT na Politechnice Warszawskiej. Certyfikowany audytor wewnętrzny sektora finansów publicznych, certyfikowany audytor informatyczny (CISA), certyfikowany audytor wewnętrzny (CIA), certyfikowany audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.
Autor publikacji z zakresu bezpieczeństwa informacji i audytu wewnętrznego.
Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia ISACA.
Obecnie pracuje jako Audytor wewnętrzny w Banku Gospodarki Żywnościowej SA prowadząc i biorąc udział w zadaniach audytowych w zakresie systemów teleinformatycznych.
Doświadczenie zdobywał w Ministerstwie Finansów pracując jako audytor wewnętrzny w Biurze Audytu Wewnętrznego, specjalista w Departamencie Rozwoju Systemów Informatycznych oraz w Izbie Skarbowej w Warszawie w Samodzielnym Referacie Informacji Prawnie Chronionych.